Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania IT služieb (služieb informačných technológií) spoločnosti Blue Screen s.r.o.

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA:

 

Spoločnosť Blue Screen s.r.o., sídlo Hviezdoslavova 7, Košice – Staré Mesto 040 34, IČO: 46 866 442, zapísaná v Obchodnom registri Okresného  súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 30893/V (ďalej aj „poskytovateľ“) za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností medzi poskytovateľom a fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré vstupujú do zmluvných vzťahov so spoločnosťou Blue Screen s.r.o. vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky poskytovania IT služieb (služieb informačných technológií) obchodnej spoločnosti Blue Screen s.r.o. (ďalej aj „VOP“).

 • Aktuálne obchodné podmienky poskytovania IT služieb tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poskytovaní IT služieb (ďalej len „zmluva“). Ak všeobecné obchodné podmienky obsahujú ustanovenia odlišné od ustanovení zmluvy, majú ustanovenia zmluvy prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami s výnimkou ustanovenia čl. 14 VOP (ochrana osobných údajov).

 

 1. DEFINÍCIE POJMOV:

 

2.1 Poskytovateľ je spoločnosť Blue Screen s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 7, Košice Staré Mesto 040 34, IČO: 46 866 442, zapísaná v Obchodnom registri Okresného  súdu Košice I, odd: Sro, vložka č. 30893/V.

 

2.2. Používateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s poskytovateľom na základe Zmluvy o poskytovaní IT služieb (služieb informačných technológií).

 

2.3  Záujemca je osoba, ktorá má záujem uzavrieť Zmluvu o poskytovaní IT služieb (služieb informačných technológií).

 

 2.4 Spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy o poskytovaní IT služieb (služieb informačných technológií) nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

2.5  Podnikateľ fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy o poskytovaní IT služieb (služieb informačných technológií) uzatvorenej s poskytovateľom koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Pre odstránenie pochybností sa za podnikateľa považuje každý, kto pri uzatváraní a plnení Zmluvy o poskytovaní IT služieb (služieb informačných technológií) s poskytovateľom uvedie identifikačné číslo osoby (IČO).

 

2.5 Zmluvnými stranami sa rozumejú poskytovateľ a používateľ, ktorí uzatvorili Zmluvu o poskytovaní IT služieb (služieb informačných technológií).

 

2.6 Tretie subjekty, tretie strany sú akékoľvek iné osoby a subjekty odlišné do poskytovateľa a používateľa, ak Zmluva alebo tieto VOP neustanovujú inak.

 

 1. Zmluva o poskytovaní IT služieb (služieb informačných technológií) (ďalej aj „Zmluva“) je písomná zmluva uzavretá medzi poskytovateľom a požívateľom, ktorej predmetom je najmä
 • záväzok poskytovateľa poskytovať užívateľovi služby bližšie špecifikované v Zmluve, a to v rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených zmluvou a týmito VOP,
 • záväzok používateľa služby riadne užívať a platiť za nich poskytovateľovi odplatu vo výške, spôsobom a za podmienok ďalej dohodnutých  zmluve a VOP,
 • úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri plnení predmetu zmluvy – poskytovaní služieb poskytovateľom používateľovi.

Za Zmluvu podľa týchto VOP sa považuje aj Zmluva uzavretá na diaľku (bod 2.7) a Zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov (bod 2.8)

   2.7  Zmluva uzavretá na diaľku je Zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom, ktorým je spotrebiteľ, dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti poskytovateľa a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

2.8  Zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov je Zmluva medzi poskytovateľom a používateľom, ktorým je spotrebiteľ uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti poskytovateľa a používateľa, ktorým je spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom poskytovateľa alebo na ktorej uzavretie dal návrh poskytovateľovi používateľ, ktorým je spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom poskytovateľa.

   2.9 IT služba alebo služby (ďalej aj „služba“ alebo „služby“)  – všetky služby, ktoré na základe Zmluvy a týchto VOP, ktoré poskytovateľ poskytuje používateľovi (najmä  servisné služby, inštalačné služby, zálohovanie, cloudové služby,   správa siete atď.), pričom druh a rozsah služieb poskytovaných poskytovateľom sa riadi aktuálnou ponukou služieb zverejnenou na internetovej stránke poskytovateľa  https://www.bluescren.sk/

2.10 Objednaná služba alebo tiež zmluvne dojednaná služba je služba objednaná používateľom a poskytovaná poskytovateľom používateľovi na základnej platnej a účinnej Zmluvy.

 2.11 Cenník služieb (ďalej aj „cenník“) sú informácie o cenách za jednotlivé služby a iné súvisiace informácie zverejnené na internetovej stránke poskytovateľa https://www.bluescreen.sk/. Jednotlivé ceny v cenníku sú uvádzané osobitne ako sumy bez DPH a sumy s DPH. Cenník je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

2.12  Cena/cena služieb/cenová kalkulácia je súčet všetkých cien objednaných (zmluvne dojednaných ) služieb podľa cenníka, ak Zmluva neustanovuje inak prostredníctvom dojednania individuálnych cenových podmienok. Zmluvné individuálne cenové podmienky majú prednosť pred cenou služieb v zmysle cenníka.

2.13 Identifikačné údaje používateľa sú pri fyzickej osobe meno, priezvisko, akademický titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, cestovného pasu alebo iného dokladu totožnosti, číslo bankového účtu, kód banky,  pri právnickej osobe názov, sídlo,  identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo pre DPH, ak je platcom DPH, číslo bankového účtu, kód banky, zodpovedná osoba konajúca v mene spoločnosti.

2.14 Internetovými stránkami poskytovateľa sú web stránky spoločnosti Blue Screen s.r.o. prístupné na adrese https://www.bluescreen.sk/

2.15 Osobné údaje sú údaje definované čl. 4 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z  27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95//46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej aj „GDPR“).

2.16 Technická podpora/Help Desk je centrum zákazníckej starostlivosti poskytovateľa, ktoré poskytuje používateľovi technickú podporu a prijíma jeho požiadavky na poskytovanie služieb v zmysle zmluvy, reklamácie, sťažnosti, žiadosti a iné podania.

2.17 Bezpečnostný incident je škodlivá udalosť, v rámci ktorej došlo k ohrozeniu alebo strate dôvernosti dát, zničeniu dát, prelomeniu integrity systému alebo obmedzeniu, či odmietnutiu dostupnosti služby.

2.18 Dôverné informácie sú Informácie, s ktorým sa zmluvné strany  oboznámia v rámci ich zmluvného vzťahu založeného Zmluvou a ktoré sú výslovne označené ako dôverné, alebo je na základe iných okolností rozpoznateľné, že sú dôverné alebo tvoria obchodné tajomstvo (ďalej len „dôverné informácie).

2.19 Pojmy použité a definované v týchto VOP sa zhodujú s významom pojmov a výrazov vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi poskytovateľom a používateľom, týkajúcich sa  služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dohodnuté inak.

 1. Uzatvorenie zmluvy, objednanie služieb

 

3.1 K uzatvoreniu písomnej zmluvy o poskytovaní služieb dochádza dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, resp. oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3.2 Ak to charakter služby umožňuje (napr. jednorázová servisná služba), služba môže byť poskytnutá používateľovi na základe objednávky doručenej poskytovateľovi elektronickými prostriedkami. Objednávka podľa predošlej vety sa v tomto prípade považuje za objednávku služby, pokiaľ obsahuje identifikačné údaje fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá odoslala požiadavku a druh objednávanej služby, resp. popis problému, na ktorý sa požaduje poskytnutie služby. Záujemca pri objednávke podľa predchádzajúcej vety zároveň potvrdí zakliknutím príslušnej ikony ( políčka) oboznámenie sa a súhlas s VOP  a cenníkom. Záujemca je povinný v objednávke služby uvádzať pravdivé, aktuálne a úplne údaje.

3.3 Poskytovateľ má právo odmietnuť uzatvoriť zmluvu.

 

 1. Podmienky poskytovania Služieb

 

4.1 Poskytovateľ poskytuje služby na základe Zmluvy uzatvorenej s používateľom spôsobom podľa čl. 3 týchto VOP.

4.2 Poskytovateľ a používateľ vstupujú do zmluvného vzťahu za podmienok stanovených v týchto VOP. Tieto VOP sú prílohou a neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

4.3 Služby, ak nejde o jednorázovo poskytovanú službu, sú služby poskytované Poskytovateľom priebežne podľa potreby na základe monitorovania Poskytovateľom,  ak to vyplýva z charakteru služby, alebo  na základe telefonických  alebo e-mailových požiadaviek Používateľa (tel. číslo…………………………, e-mailový kontakt: ……………………. a to v závislosti od charakteru služby, ak Zmluva neustanovuje inak. Na poskytovanie cloudových služieb sa vzťahuje osobitné podmienky, ak je to uvedené v týchto VOP.

4.4 Miestom poskytovania služieb je miesto bydliska, sídla alebo miesto podnikania používateľa alebo iné miesto určené Používateľom alebo sídlo Poskytovateľa v závislosti od charakteru poskytovanej služby.

 

 1. Práva a povinnosti poskytovateľa, zodpovednosť poskytovateľa pri poskytovaní služieb

 

5.1 Poskytovateľ je povinný poskytovať dohodnuté služby v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých Zmluvou a stanovených v týchto VOP. Pri poskytovaní služieb je poskytovateľ viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

5.2 Poskytovateľ je povinný chrániť jemu známe záujmy používateľa, súvisiace so zariaďovaním všetkých náležitostí podľa predmetu Zmluvy. Ďalej je povinný riadne a včas oznámiť používateľovi všetky/akékoľvek negatívne okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu Zmluvy. V prípade výskytu bezpečnostného incidentu súvisiaceho s poskytovaním služieb je poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu informovať používateľa o jeho vzniku.

5.3 Poskytovateľ je povinný poskytovať používateľovi pomoc a technickú podporu v rozsahu podľa Zmluvy a týchto VOP prostredníctvom Help Desk-u na web stránke https://www.bluescreen.sk/

Osobitné ustanovenia pre poskytovanie cloudových služieb a práva, povinnosti a zodpovednosť  poskytovateľa v súvislosti s poskytovaním cloudových služieb

5.4 Poskytovateľ je oprávnený uskutočniť krátkodobé prerušenie v poskytovaní služieb na nevyhnutne dlhú dobu a za účelom údržby a prípadných opráv svojich zariadení.

5.5 Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie služieb, pokiaľ je poskytovanie služieb znemožnené alebo obmedzené neodvrátiteľnou udalosťou, ktorú nebolo možné predvídať alebo jej zabrániť (najmä vyššia moc a iné okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle Obchodného zákonníka).

5.6 Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť používateľovi plánovaný výpadok cloudových služieb emailom alebo na stránke https://www.bluescreen.sk/ bez zbytočného odkladu, najmenej však 7 dní vopred. Výpadok služieb spôsobený neodvrátiteľnou udalosťou sa poskytovateľ zaväzuje oznámiť používateľovi bezodkladne e-mailom na kontaktnú e-mailovú adresu používateľa, hneď ako sa o výpadku a príčinách výpadku dozvie.

5.7 Poskytovateľ je oprávnený dočasne prerušiť či obmedziť poskytovanie služieb v nevyhnutnom rozsahu bez predchádzajúceho upozornenia používateľa, ak používateľ používa služby v rozpore so Zmluvou, a ak tým dochádza k ohrozeniu funkcie zariadení poskytovateľa alebo činnosti ostatných používateľov.

5.8 Poskytovateľ je oprávnený obmedziť alebo zmeniť funkčnú alebo technickú špecifikáciu služby, alebo vylepšiť používateľské rozhranie na prístup k službe, pokiaľ je táto obmena, zmena, alebo vylepšenie v súlade s najnovšími odbornými poznatkami v príslušnom odbore alebo prispeje k zlepšeniu používateľského komfortu pri využívaní služby.

5.9 Poskytovateľ nie je zodpovedný za prerušenie poskytovania služieb používateľovi v prípade, že si používateľ poruchu spôsobil sám, v prípade zásahu tretích osôb, vyššej moci alebo v prípade poruchy na zariadení tretích dodávateľov, najmä rozsiahly výpadok telekomunikačného spojenia,  dodávky elektriny,  pokiaľ týmto skutočnostiam nebolo možné zabrániť alebo neboli spôsobené nedbanlivosťou poskytovateľa alebo v prípade ak boli spôsobené neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod v prevádzke služby.

5.11 Poskytovateľ nemá prístup k obsahu a nemá možnosť kontroly obsahu uložených dát používateľa. Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku uložených a zálohovaných dát na diskovom priestore, ktorý používateľ využíva na svoje účely v rámci poskytovaných služieb. Poskytovateľ nie je zodpovedný ani za využívanie služieb používateľom v rozpore s platnými právnymi predpismi SR.

5.12 Poskytovateľ nie je v súvislosti s ukladanými dátami zodpovedný za prípadné porušenie práv duševného vlastníctva na virtuálnom serveri, web stránkach a e-mailových schránkach používateľa, ktorého sa dopustí používateľ používaním a šírením materiálov, na použitie ktorých nemá potrebný súhlas ich autorov. Poskytovateľ tiež nezodpovedá za prípadné porušenie práv k názvu domény, na ktoré sa vzťahuje ochrana obchodného mena, ochrannej známky alebo iná ochrana právom duševného vlastníctva.

5.13 Poskytovateľ nie je v súvislosti s ukladanými dátami zodpovedný za používanie alebo šírenie materiálov s nedovoleným obsahom – t. j.  materiálov, ktoré majú násilný alebo  pornografický obsah, sú spôsobilé narušiť dôstojnosť alebo sú v rozpore s právami tretích strán, ako aj všetkých iných materiálov,  ktorých používanie  alebo šírenie  je trestné podľa právnych predpisov SR.

5.14 Cloudová služba je poskytovaná nonstop s garanciou dostupnosti 99,9% (ďalej len „garancia dostupnosti“) všetky zariadenia sú pod automatickým dohľadom dostupnosti , v prípade výpadku je obsluha ihneď informovaná o nečinnosti alebo poruchovom stave.

5.15 Za porušenie garancie dostupnosti podľa bodu 5.14 týchto VOP sa považujú výhradne  výpadky, či poruchy, ktoré boli preukázateľne spôsobené zo strany poskytovateľa. Rozhodujúcim je monitoring poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za poruchy spôsobené mimo jeho technológie (teda poruchy tretích strán cestou k používateľovi).

5.16 Garancia dostupnosti sa nevzťahuje na prerušenie služieb z dôvodu nepredvídaných udalostí (napr. Povodeň, požiar, zemetrasenie, teroristický útok, vojna  a pod.), vplyvom skutočností zapríčinených tretími dodávateľmi a technologickými zariadeniami tretích strán (napr. dlhodobý výpadok dodávok energií, výpadkom telekomunikačných služieb poskytovaných treťou stranou) a neoprávneným zásahom tretej osoby do prevádzky serverov.

5.17 V prípade nedodržania garancie dostupnosti podľa bodu 5.14, má používateľ oprávnenie požadovať od poskytovateľa zľavu vo výške podľa bodu 9.17  týchto VOP.

5.18 Poskytovateľ nezodpovedá za výpadky spôsobené neodborným zásahom alebo správcom systému používateľa.

 

 1. Práva a povinnosti používateľa, zodpovednosť používateľa

 

6.1 Používateľ je povinný služby užívať len spôsobom, ktorý je v súlade so Zmluvou, týmito  VOP, s prípadnými pokynmi poskytovateľa a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6.2 Používateľ je povinný uhradiť cenu za poskytnuté služby riadne a včas podľa Zmluvy a v súlade s cenníkom a týmito VOP.

6.3 Používateľ je povinný oboznámiť sa pred začatím využívania služby s obsahom VOP a Zmluvou.

6.4 Ak nie je v Zmluve uvedené inak, má používateľ možnosť na mesačnej báze zmeniť rozsah zmluvne dojednaných služieb pre ďalšie obdobie, najmä pridaním, či odobratím jednotlivých služieb a to v rozsahu, ktorý zodpovedá aktuálnej ponuke služieb poskytovateľa. Znížiť rozsah zmluvne dojednaných služieb, resp. je používateľ oprávnený s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zníženiu rozsahu služieb.

6.12 Používateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi bez zbytočného odkladu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre poskytovanie služieb, ako aj všetky informácie a materiály nevyhnutné na splnenie povinnosti poskytovateľa. Poskytovateľ nie je v omeškaní s poskytovaním služieb, ak je používateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti.

6.11 Používateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť za účelom odstránenia chyby alebo iného nedostatku poskytovanej služby.

6.17 Používateľ sa zaväzuje písomne oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny svojich identifikačných, fakturačných a kontaktných údajov poskytnutých poskytovateľovi do  15 dní odo dňa, keď zmena nastala. V prípade nesplnenia tejto povinnosti nesie používateľ zodpovednosť za vzniknutú škodu.

 

Osobitné ustanovenia pre používanie cloudových služieb

 

6.18 Používateľ nesie v plnom rozsahu zodpovednosť za obsah svojho virtuálneho servera. Poskytovateľ nemá prístup k obsahu a nemá možnosť kontroly.

6.19  Používateľ nie je oprávnený prevádzkovať v rámci služieb na svojom serveri (virtuálnom serveri) obsah, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platným v SR, s dobrými mravmi, zásadami poctivého obchodného styku alebo ktorým by sa zasiahlo do práv a právom chránených záujmov tretích osôb.

6.20 Používateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí v sieti Internet alebo tretím osobám, a to najmä neoprávneným prístupom k informáciách, neoprávneným prístupom do cudzích systémov, rozosielaním nevyžiadaných správ alebo iným zneužívaním prístupu do siete Internet alebo iným neoprávneným konaním.

6.21 Používateľ zodpovedá v plnom rozsahu za prípadné porušenie práv tretích osôb k počítačový programom, resp. softvérovým produktom a dielam, ktoré sa nachádzajú na jeho virtuálnom serveri.

6.22 Používateľ je povinný telefonicky na číslo +421948040132 a následne prostredníctvom e-mailu info@bluescreen.sk oznámiť poskytovateľovi akékoľvek poruchy, nedostatky alebo chyby v poskytovaní služby bez zbytočného odkladu.

6.23 Používateľ má právo na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní služby, ktoré nezavinil.

6.14 Požívateľ nezískava žiadne práva k zariadeniam alebo softvéru patriacemu poskytovateľovi alebo akejkoľvek tretej strane, ktorej zariadenie môže poskytovateľ používať pri poskytovaní služieb.

6.24 Používateľ je povinný bezprostredne po prijatí svojich prihlasovacích údajov od poskytovateľa zmeniť heslo k prihlasovacím údajom, ktoré získal od poskytovateľa.

 

 1. Cena služby/služieb

7.1 Cena služieb je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Celková cena služieb predstavuje súčet všetkých cien objednaných (zmluvnej dojednaných) služieb podľa cenníka, ak Zmluva neustanovuje inak prostredníctvom dojednania individuálnych cenových podmienok. Služby poskytuje poskytovateľ používateľovi za ceny podľa platného cenníka, zverejneného na internetovej stránke poskytovateľa https://www.bluescreen.sk/ platného v čase poskytnutia služby. Zmluvné individuálne cenové podmienky majú prednosť pred cenou služieb v zmysle cenníka.

7.2 V prípade zmeny spôsobu prevádzky alebo  rozsahu služieb podľa bodu 6.4  týchto VOP bude cena služieb pre ďalší kalendárny mesiac  stanovená na základe schválenej cenovej ponuky alebo uzatvorením dodatku k Zmluve.

7.4 Úhradou ceny služieb, ako aj úhradou poplatkov sa rozumie ich pripísanie v plnej vyúčtovanej výške vrátane DPH v prospech účtu poskytovateľa.

7.6  Cena služieb, resp. poplatkov je splatná v mene EUR nasledovne:

7.6.1  v prípade jednorázových služieb bezhotovostným prevodom  v lehote 15 dní na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom po poskytnutí služby, ak sa zmluvné strany nedohodnú alebo na faktúre nie je uvedené inak.  Úhradu za poskytnutie jednorazových služieb je možné realizovať aj v hotovosti na mieste, v ktorom bola služba poskytnutá. Daňovým dokladom je v tomto prípade dodací list vystavený poskytovateľom.

7.6.2  v prípade opakovane alebo nepretržite poskytovaných služieb bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa, na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom boli služby poskytované s lehotou splatnosti 15 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu, ak sa zmluvné strany  nedohodnú inak alebo na faktúre nie je uvedené inak.

7.7 Poskytovateľom vystavená faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle príslušných právnych predpisov. Používateľ je povinný skontrolovať správnosť faktúry. Ak je faktúra nesprávne vystavená, je používateľ povinný túto skutočnosť oznámiť poskytovateľovi. V takom prípade používateľovi plynie odo dňa vystavenia faktúry nová 15-dňová lehota splatnosti.

7.8 Používateľ je povinný uhradiť vystavenú faktúru na poskytnuté služby v plnej výške ceny vrátane DPH v lehote splatnosti podľa bodu 7. 6 týchto VOP.

7.9 Používateľ nie je oprávnený robiť akékoľvek zrážky alebo zmeny cien alebo platieb.

7.10 Poskytovateľ je oprávnený započítať svoje pohľadávky vyplývajúce zo Zmluvy voči pohľadávkam používateľa a to jednostranným započítaním s účinkami dohody o započítaní.

7.11 V prípade neuhradenia splatného peňažného záväzku alebo jeho časti je poskytovateľ oprávnený účtovať používateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky vrátane DPH  za každý aj začatý deň omeškania a používateľ je povinný hradiť poskytovateľovi všetky náklady vynaložené na vymáhanie dlžnej čiastky. Uplatnením nároku na úrok z omeškania nie je dotknutý nárok poskytovateľa na náhradu škody voči používateľovi.

7.12 Zánik Zmluvy nemá vplyv na právo poskytovateľa na zaplatenie jeho pohľadávok voči používateľovi vzniknuté v súvislosti so Zmluvou počas trvania zmluvy.

 1. 7. 13 Prerušenie poskytovania služieb V prípade omeškania používateľa s úhradou ceny služieb alebo jej časti o viac ako 30 kalendárnych dní od jej splatnosti, ak nebude cena služieb uhradená v prospech účtu poskytovateľa ani po písomnom upozornení poskytovateľa v dodatočne poskytnutej lehote 7 kalendárnych dní, je poskytovateľ oprávnený prerušiť na dobu omeškania poskytovanie služieb, ktorých charakter to umožňuje, a to až do úplnej úhrady dlžnej sumy. Poskytovateľ nie je v omeškaní s poskytovaním služieb, ak je používateľ v omeškaní s úhradou ceny služieb alebo iných zmluvne dohodnutých platieb a poskytovateľ súčasne využil právo prerušiť poskytovanie služieb a túto skutočnosť písomne oznámil používateľovi
 2. Doba trvania Zmluvy

8.1 Písomná Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. V prípade zmluvy uzatvorenej elektronickými prostriedkami sa zmluva považuje za uzavretú riadnym doručením objednávky služby poskytovateľovi a vyjadrením súhlasu používateľa s týmito VOP a cenníkom spôsobom podľa bodu 3.2 VOP. Poskytovateľ nie je takto uzavretou Zmluvou viazaný, pokiaľ objednaná služba (požiadavka) nie je technicky realizovateľná alebo poskytnutiu služby bráni právna prekážka, ktorej odstránenie je mimo moci a vôle poskytovateľa.

8.2 Ak sa na Zmluvu vzťahuje povinné zverejnenie podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, je zmluva účinná dňom nasledujúcim po dní jej zverejnenia spôsobom podľa uvedených právnych predpisov.

8.3 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ak nie je v zmluve uvedené inak.

8.4 V prípade, že zmluva je uzatvorená na dobu určitú a žiadna zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej zmluvnej strane najneskôr 30 dní pred uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená, že trvá na ukončení zmluvy, zmluva ostáva naďalej v platnosti a mení sa doba, na ktorú bola uzatvorená, z doby určitej na dobu neurčitú.

8.5 Platnosť zmluvy zaniká :

 

8.5.1 dohodou zmluvných strán,

8.5.2 uplynutím času, na ktorý bola uzavretá,

8.5.3  odstúpením od zmluvy,

8.5.4 výpoveďou,

8.5.5 smrťou alebo zánikom používateľa.

 

8.6  Používateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez sankcií:

 1. a) ak poskytovateľ ani po reklamácii neposkytuje služby podľa Zmluvy alebo ich poskytuje s podstatnými vadami po dobu dlhšiu ako 30 dní,
 2. b) opakovane neodstráni reklamovanú vadu služby v určenom čase,
 3. c) ak poskytovateľ opakovane porušuje  povinnosti podľa Zmluvy alebo týchto VOP,
 4. d) v prípade zmeny VOP alebo cenníka za podmienok uvedených v bode 11.4 týchto  VOP,
 5.  e) v prípade zmluvy uzavretej na diaľku alebo uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa, ak je používateľom spotrebiteľ za podmienok uvedených v bode 8.7 a nasl. týchto VOP.
 6. f) v iných prípadoch, ak to ustanovuje zmluva alebo VOP,

 

 

  Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa

 

8.7 V prípade uzatvorenia Zmluvy vo forme zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy utvorenej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa (ďalej len „zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov) sa odstúpenie od Zmluvy používateľa, ktorým je spotrebiteľ riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014. Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.).

8.8 Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo uzavretej mimo prevádzkových priestorov  do 14 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy. Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.

8.9 Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy, ak sa má na základe Zmluvy začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

8.10 Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy u poskytovateľa v listinnej podobe alebo elektronicky v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (najmä e-mailom), ak Zmluva nebola uzatvorená písomne. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie do Zmluvy, ktorý je zverejnený na internetovej stránke poskytovateľa https://www.bluescreen.sk/: (uviesť odkaz na formulár, ktorý bude zverejnený na webe). Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od Zmluvy je možné zaslať v listinnej podobe na adresu sídla poskytovateľa alebo e-mailom na adresu…….

 

8.11 V prípade, ak spotrebiteľ vyslovil súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím štrnásť (14) dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ  stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. V takomto prípade je spotrebiteľ povinný poskytovateľovi uhradiť cenu za skutočne poskytnuté služby odo dňa uzatvorenia Zmluvy do dňa doručenia oznámenia o odstúpení spotrebiteľa poskytovateľovi (do dňa, kedy spotrebiteľ oznámil poskytovateľovi rozhodnutie odstúpiť od Zmluvy).

 

8.12. Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, podpisom Zmluvy alebo doručením objednávky služby poskytovateľovi vyplnenej v súlade s týmito VOP elektronickými prostriedkami súhlasí so začatím poskytovania služby pred uplynutím štrnásť (14) dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy a potvrdzuje, že bol oboznámený, že v tom prípade stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy a je zároveň povinný poskytovateľovi uhradiť cenu za skutočne poskytnuté služby odo dňa uzatvorenia Zmluvy do dňa doručenia oznámenia o odstúpení spotrebiteľa poskytovateľovi. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v Zmluve.

 

8.13 Odstúpenie od zmluvy používateľom, ktorý je podnikateľ, sa spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

8.14 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak:

 1.  a) používateľ používa služby v rozpore so zmluvou alebo s VOP,
 2. b) používateľ nezaplatil cenu za poskytnutú službu, poplatok alebo náhradu v zmysle zmluvy alebo cenníka ani do 30 dní po dni splatnosti,
 3. c) používateľ opakovane porušuje podmienky uvedené v zmluve alebo VOP.

 

8.15 Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje dňom nasledujúcim po dni, v ktorom odstupujúca zmluvná strana doručí druhej zmluvnej strane na poslednú známu kontaktnú adresu používateľa, alebo sídla poskytovateľa písomné oznámenie o odstúpení, okrem prípadu podľa bodu 8.10 týchto VOP, ak právny úkon smerujúci k odstúpeniu od Zmluvy používateľ zašle poskytovateľovi e-mailom, Zmluva zaniká dňom nasledujúcim po odoslaní tohto právneho úkonu na e-mailovú adresu poskytovateľa.

 

8.16 Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená písomne vypovedať zmluvu uzavretú  na dobu neurčitú. Výpovedná lehota je trojmesačná a  začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Po dobu plynutia výpovednej lehoty je poskytovateľ oprávnený účtovať používateľovi cenu za poskytované služby, iné dohodnuté ceny a platby podľa zmluvy a VOP a používateľ je povinný ich riadne a včas platiť.

 

Postup po ukončení zmluvy v prípade poskytovania cloudových služieb.

 

8.17 Ak došlo k ukončeniu zmluvy niektorým zo spôsobov podľa bodu 8 týchto VOP, používateľ je povinný v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr v posledný deň účinnosti Zmluvy obsah pôvodne uložený na svojom serveri (virtuálnom server) poskytnutom poskytovateľom v súlade so Zmluvou presunúť na vlastnú zodpovednosť do svojej dispozičnej sféry, resp. podľa svojho uváženia vymazať.

Používateľ zároveň berie na vedomie/potvrdzuje, že:

 • poskytovateľ ponechá dáta uložené na pridelenom serveri (virtuálnom serveri) k dispozícii používateľovi tak, aby bolo možné dáta presunúť,
 • poskytovateľ ponechá po zániku účinnosti Zmluvy používateľovi dodatočnú lehotu na umožnenie prenosu dát pôvodne uložených na serveri (virtuálnom serveri) v maximálnej dĺžke 7 dní,
 • poskytovateľ nezodpovedá v súvislosti s nesplnením povinnosti, resp. nevyužitím práva používateľa na presun obsahu/dát za škodu tým spôsobenú,
 • poskytovateľ vopred osobitne upozornil používateľa pri uzatváraní Zmluvy na postup podľa bodu 8.6 týchto VOP.

 

 

 1. Reklamačný poriadok

 

 • Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený uplatniť u poskytovateľa zodpovednosť – reklamovať vady poskytovaných služieb, ktoré mohol zapríčiniť poskytovateľ alebo správnosť výšky účtovanej ceny za služby poskytované opakovane alebo nepretržite.

 

 • Poskytovateľ zodpovedá za:

 

 1. vady, ktoré má služba pri jej prevzatí používateľom, alebo
 2. vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Služby v záručnej dobe,
 3. vady, ktorých príčinou je vadnosť veci, (napr. počítač, notebook, iné podobné zariadenie, vo vzťahu ku ktorému sa služba poskytla/poskytuje (ďalej len „vec“) , ak poskytovateľ používateľa na vadnosť veci neupozornil  alebo,
 4. vady, ktorých príčinou je nevhodnosť pokynov používateľa, ak poskytovateľ používateľa na nevhodnosť pokynov neupozornil.

9.3  Poskytovateľ nezodpovedá za vady:

 1. vady, ktoré nevznikli v dôsledku poskytovanej služby,
 2. vady, ktorých odstránenie nebolo predmetom poskytovanej služby,
 3. skryté vady, ktoré nemožno s určitosťou predvídať, a ktoré sa môžu prejaviť až počas poskytovania služby, najmä vady spadnutej alebo rozoberanej veci alebo vady vzniknuté z dôvodu predchádzajúceho mechanického poškodenia veci alebo z dôvodu predchádzajúceho zlého zaobchádzania s vecou,

 

9.4 V prípade uzatvorenia Zmluvy s používateľom, ktorý je spotrebiteľ je záručná doba na poskytnutú službu 24 mesiacov, pri službách, ktoré majú povahu opravy alebo úpravy veci je záručná doba v trvaní 3 mesiace. Ak v rámci v rámci opravy alebo úpravy veci je poskytovateľom dodaná nová súčiastka, uplatní sa na dodanú súčiastku záručná doba v trvaní 24 mesiacov. Vyhlásením v záručnom liste vydanom spotrebiteľovi môže dodávateľ poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí poskytovateľ v záručnom liste.

 

9.5 Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia služby spotrebiteľom pre odstránenie pochybností sa za deň prevzatia Služby považuje  dátum uvedený na dodacom liste ako deň poskytnutia služby potvrdený používateľom. Práva zo zodpovednosti za vady  služby, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď spotrebiteľ po skončení odstránenia vady bol povinný službu prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

 

Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady (reklamácia)

 

9.6 Používateľ si uplatňuje práva zo zodpovednosti za vady  doručením písomnej reklamácie na adresu sídla poskytovateľa alebo osobne do písomného protokolu v prevádzke poskytovateľa, faxom alebo e-mailom na e-mailovú adresu ……….,  pričom v reklamácii je povinný uviesť svoje identifikačné údaje,  povahu vady a zvolený spôsob vybavenia reklamácie. Na podnet používateľa uplatnený elektronicky, faxom, alebo akýmkoľvek iným spôsobom okrem písomnej formy sa neprihliada ako na reklamáciu, pokiaľ nie je doplnený o písomnú formu do troch (3) pracovných dní.

 

9.7 Poskytovateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť ihneď, v zložitých prípadoch do troch (3)  pracovných dní od uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie služby do 30 odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

9.8 Poskytovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď,  ak to nie je možné, bez zbytočného odkladu, najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie vo forme kópie reklamačného protokolu. Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať spotrebiteľovi písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie vo forme kópie reklamačného protokolu s údajmi o vybavení reklamácie alebo listu, ktorý obsahuje písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.

Všeobecné podmienky reklamácie

 9.9 Pri uplatňovaní reklamácie služby je spotrebiteľ povinný predložiť doklad o poskytnutej službe (najmä dodací list, pokladničný blok, záručný list) prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že reklamovaná služba bola poskytnutá poskytovateľom.

9.10 V prípade, že si spotrebiteľ uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je povinný predložiť originál záručného listu, z ktorého takéto právo vyplýva, v opačnom prípade bude jeho reklamácia  v rozsahu presahujúcom zákonom stanovenú povinnosť poskytovateľa zamietnutá.

9.11 Záručnú reklamáciu služieb nie je možné uplatniť, ak chyba služby bola spôsobená:

 1. a) v dôsledku neoprávneného zásahu na veci treťou osobou alebo používateľom,
 2. b) bežného opotrebenia veci,
 3. b) nevhodným zaobchádzaním s vecou, resp. používaním veci v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo pokynmi poskytovateľa oznámenými pri odovzdaní služby používateľovi, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo všeobecnými zásadami používania,
 4. c) používaním veci za iných podmienok, ako je to technický obvyklé a správne (napr. prehriatie, zatečenie vodou, vysoká vlhkosť a pod.),
 5. d) poškodením veci,
 6. e) iného porušenia záručných podmienok,
 7. f) živelnou pohromou.

 

9.12 Záruka na poskytované služby v závislosti od povahy poskytnutej/poskytovanej služby sa nevzťahuje na prípady nefunkčnosti pôvodného výrobcom alebo poskytovateľom inštalovaného softvérového produktu, spôsobené zásahom inej osoby, resp. ňou spôsobenými zmenami nastavenia. Zmenou nastavenia sa rozumie akákoľvek zmena systémových nastavení výrobcom či predajcom inštalovaných softvérových produktov, inštalácia iného alebo dodatočného softvérového produktu bez vedomia poskytovateľa vykonaná používateľom alebo treťou stranou, prípadne inštalácia ovládačov vykonaná používateľom alebo treťou stranou.

 

9.13  Záruka sa tiež nevzťahuje na prípady nefunkčnosti vzniknutých inštaláciou povinných alebo odporúčaných aktualizácií softvérových produktov tretích strán.

 

 

 Spôsob vybavenia reklamácie:

 

9.14  Ak je služba poskytnutá vadne, má používateľ, ktorý je spotrebiteľom právo:

 1. na bezplatné odstránenie vady služby v lehote dohodnutej so spotrebiteľom, najdlhšie však do 30 dní od uplatnenia reklamácie, o spôsobe odstránenia vady rozhoduje poskytovateľ,
 2. na zrušenie Zmluvy alebo primerané zníženie ceny za službu, ak vadu služby nemožno odstrániť, alebo ak ju poskytovateľ v dohodnutej dobe neodstránil alebo ak sa vada vyskytne znovu; právo voľby má spotrebiteľ, ktorý je povinný uplatniť toto právo pri uplatnení reklamácie, len čo si spotrebiteľ zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne zmeniť.

 

9.15  Ak poskytovateľ reklamáciu nevybaví do 30 dní, spotrebiteľ má právo od Zmluvy odstúpiť.

 

Osobitné ustanovenia pre reklamáciu správnosti výšky účtovanej ceny a reklamácie cloudových služieb:

 

9.16 V prípade uplatnenia reklamácie proti výške účtovanej ceny za služby poskytované opakovane alebo nepretržite, nemá táto odkladný účinok a používateľ je povinný zaplatiť účtovanú cenu v plnej výške  v lehote splatnosti faktúry – daňového dokladu alebo výzvy na platbu. Na základe kladne vybavenej reklamácie proti výške účtovanej ceny za službu má používateľ právo na vrátenie preplatku z ceny alebo na zníženie ceny.

9.17 V prípade porušenia garancie dostupnosti  podľa bodu 5.14 týchto VOP, používateľ má za podmienok uvedených v týchto VOP nárok na zľavu z ceny vo výške alikvótnej časti ceny cloudovej služby zodpovedajúcej nedostupnosti cloudovej služby v prepočte na dennú sadzbu, ak výpadok služby pretrváva nepretržite viac ako 12 hodín, pričom pre účely poskytnutia zľavy sa započítava každý aj len začatý deň, v ktorom bol služba nedostupná. Predmetné zníženie bude zohľadnené v nasledujúcej faktúre, ak si používateľ uvedenú zľavu písomne uplatní u poskytovateľa najneskôr v lehote 30 dní po skončení fakturačného obdobia, v ktorom došlo k neposkytnutiu služby.

 

 

       Záruka a reklamačné podmienky pre podnikateľa:

 

9.18 Poskytovateľ o reklamácii podnikateľa rozhodne v lehote 40 dní od uplatnenia reklamácie.

9.19 V prípade, ak ide o vadu služby, ktorú je možné odstrániť, poskytovateľ vybaví reklamáciu odstránením vady v lehote stanovenej na vybavenie reklamácie. Pokiaľ odstránenie vady nie je možné, môže sa poskytovateľ s podnikateľom dohodnúť na primeranej zľave z ceny služby. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu služby reklamovať opätovne.

9.20 Na reklamáciu uplatnenú podnikateľom sa primerane použijú ustanovenia článku 9 týchto VOP s výnimkou bodu 9.7, 9.8, 9.14 a 9.15

 

 1. Zodpovednosť za škodu

 

10.1  Poskytovateľ je zodpovedný za škodu len v prípadoch, keď bola spôsobená úmyselným porušením povinností poskytovateľa vyplývajúcich zo Zmluvy, v rozsahu a spôsobom vyplývajúcim z VOP. Poskytovateľ za škodu nezodpovedá, ak preukáže, že za daných okolností vykonal všetky predpokladateľné úkony v záujme predídenia alebo odstránenia škody.  Poskytovateľ nezodpovedá za prerušenie alebo obmedzenie poskytovania služby spôsobené treťou osobou ani za poruchy, ktoré vznikli zásahom alebo iným konaním používateľa, ktoré je v rozpore so zmluvou alebo VOP. Poskytovateľ ako aj účastník nezodpovedajú za nepriame a následné škody a ušlý zisk, ak nie je dohodnuté inak.

10.2 Poskytovateľ je povinný v prípade vzniku škody, za ktorú zodpovedá, nahradiť účastníkovi škodu v rozsahu určenom v tomto článku Všeobecných podmienok, nie však ušlý zisk. Poskytovateľ je podľa vlastného výberu oprávnený nahradiť účastníkovi škodu, za ktorú zodpovedá, buď finančným vyrovnaním alebo uvedením do pôvodného stavu, ak je to možné.

10.3 Používateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností poskytovateľa bolo spôsobené konaním používateľa, porušením jeho povinností alebo nedostatkom jeho súčinnosti. Účastník nemá nárok ani na náhradu tej časti škody, ktorá bola spôsobená nesplnením jeho povinnosti ustanovenej právnymi predpismi vydanými za účelom predchádzania vzniku škody alebo obmedzenia jej rozsahu.

10.4  Poskytovateľ nezodpovedá používateľovi za škodu ak používateľ neposkytol súčinnosť pri odstraňovaní vady alebo poruchy služby, najmä ak ju nenahlásil, alebo neumožnil vstup, alebo neposkytol inú potrebnú súčinnosť potrebnú na jej odstraňovanie, ak bolo poskytovanie obmedzené alebo pozastavené v súlade s VOP.

10.5 Používateľ je zodpovedný za škodu, ktorú spôsobil porušením svojich povinností podľa zmluvy alebo nedostatočnou súčinnosťou pri odstraňovaní porúch.

10.6 Používateľ je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne poskytovateľovi v dôsledku zneužitia poskytovaných služieb.

10.7  Používateľ ani poskytovateľ nie je zodpovedný za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vyššej moci.  Za vyššiu moc sa pre účely zmluvy a týchto VOP považuje najmä vojna, explózia, rebélia, sabotáž, alebo pokus o ňu, prírodná katastrofa, oheň, štrajk, konanie na príkaz štátnych orgánov na obranu štátu, polície alebo iných orgánov oprávnených zákonom,

 

 1. Zmena Všeobecných obchodných podmienok a cenníka

11.1 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek jednostrannú zmenu VOP alebo cenníka v priebehu trvania zmluvy. Zmluva sa považuje za zmenenú nadobudnutím účinnosti nových alebo zmenených VOP alebo cenníka.

11.2 Ak poskytovateľ vydá nové Všeobecné podmienky alebo cenník, je povinný najneskôr jeden mesiac pred dňom nadobudnutia účinnosti nových VOP  alebo cenníka o tom upovedomiť používateľa niektorou z nasledujúcich foriem  podľa svojho uváženia.: písomne, poštou, prostredníctvom oznamu na internetovej stránke https://www.bluescreen.sk/, zaslania e-mailu alebo SMS správy účastníkovi. Súčasne nové znenie VOP alebo cenník poskytovateľ sprístupní vo svojej prevádzke alebo na internetovej stránke https://www.bluescreen.sk/ .

11.3 Poskytovateľ má právo meniť Všeobecné podmienky a cenník bez splnenia podmienok uvedených v bode  11.2 VOP v prípade nepodstatnej zmeny zmluvných podmienok a v prípade, ak zmeny budú v prospech používateľa (napr. rozšírenie služieb, nahradenie pôvodných služieb novými, zvýšenie kvality služieb, zmena názvu služieb, zníženie ceny).

11.4 Ak účastník nesúhlasí s novými Všeobecnými podmienkami alebo cenníkom podľa bodu 11.2 VOP, má právo z tohto dôvodu odstúpiť od Zmluvy najneskôr doručením odstúpenia poskytovateľovi 10 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti nových Všeobecných podmienok alebo cenníka. V  tomto prípade účinky odstúpenia nastávajú ku dňu nadobudnutia účinnosti nových Všeobecných podmienok alebo cenníka. Ak účastník neodstúpi od zmluvy v lehote a uvedeným spôsobom, zmluva sa zmení nadobudnutím účinnosti nových Všeobecných podmienok alebo cenníka a poskytovateľ má právo na úhradu ceny za poskytovanie služieb podľa nového cenníka počnúc dňom nadobudnutia účinnosti nového cenníka. Nový cenník sa netýka ceny za poskytovanie služieb uhradenej riadne a včas na platobné obdobie, ktoré začalo pred nadobudnutím účinnosti nového cenníka.

 

 

 1. Licencie k softvérovým produktom

 

12.1 Poskytovateľ vyhlasuje, že v súlade s týmto ustanovením VOP je používateľ povinný sám nadobúdať licencie/uzatvárať samostatné licenčné zmluvy k softvérovým produktom umiestneným a prevádzkovaným na virtuálnych serveroch pridelených poskytovateľom používateľovi.

 

12.2 Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za porušovanie autorských práv v súvislosti s používaním softvérových produktov  v súvislosti s poskytovaním služieb podľa týchto VOP a používateľ nesie plnú zodpovednosť za vysporiadanie autorských práv v súvislosti s poskytovanými službami, ako aj používaním služieb v súlade s licenčnými podmienkami.

 

 1. Ochrana dôverných informácií

 

13.1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane bude každá zmluvná strana  počas trvania Zmluvy, ako aj po jej ukončení, uchovávať v tajnosti a dôvernosti akékoľvek dôverné informácie a – pokiaľ to nie je potrebné pre účely Zmluvy – nebude takéto informácie reprodukovať ani poskytovať tretím stranám alebo ich iným spôsobom využívať a sprístupňovať dôverné informácie tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany. Zmluvné strany sú tiež povinné zabezpečiť zachovávanie mlčanlivosti vlastnými zamestnancami a ostatnými osobami použitými pri plnení povinností podľa tejto zmluvy o všetkých informáciách, ktoré sa považujú za dôverné. Ostatné zákonné povinnosti mlčanlivosti zostávajú nedotknuté.

13.2 Poskytovateľ  vykoná všetky oparenia potrebné na to, aby povinnosti podľa tohto článku VOP plnili aj všetky osoby podieľajúce sa na strane poskytovateľa na plnení predmetu Zmluvy. Používateľ sa za tým účelom zaväzuje poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na riadne plnenie povinností poskytovateľa podľa tohto článku VOP.

13.3 Za porušenie povinností podľa tohto článku VOP sa nepovažuje ak dôverná informácia je poskytnutá alebo sprístupnená tretej osobe:

– ak to bude potrebné pre výkon práv zmluvnej strany zo záväzkového vzťahu z tejto Zmluvy alebo vzniknutého v súvislosti s touto zmluvou,

– v prípade povinnosti zmluvnej strany vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo podľa vykonateľného rozhodnutia, opatrenia alebo výzvy príslušného orgánu,

– ak to bude potrebné pre účely správneho konania, súdneho, rozhodcovského, exekučného alebo iného obdobného konania,

– ak treťou osobou je osoba, ktorej plnenie poskytovateľ použije na plnenie zmluvných povinností (subdodávateľ).

 

 1. Ochrana osobných údajov

 

14.1 Poskytovateľ kladie vysoký dôraz na bezpečnosť pri spracúvaní osobných údajov ako aj na ochranu osobných údajov poskytnutých mu dotknutou osobou (najmä používateľom). V tomto článku VOP poskytovateľ informuje dotknutú osobu o tom prečo a na aké účely osobné údaje dotknutej osoby spracúva, o právach dotknutej osoby, ktoré v súvislosti so spracúvaním osobných údajov má, a poskytuje aj  iné informácie, ktoré pre dotknutú osobu môže byť v spojení so spracovaním jej osobných údajov dôležité.

14.2 Poskytovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“ ) ako aj v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

14.3 Poskytovateľ je prevádzkovateľom osobných údajov a zodpovedá za spracúvanie osobných údajov, ktoré mu boli poskytnuté zo strany dotknutej osoby, tieto osobné údaje spracúva zákonným spôsobom vo vlastnom mene a na konkrétne účely uvedené v tomto článku VOP.

14.4 Kontaktné údaje poskytovateľa, na ktoré ho môže kontaktovať dotknutá osoba v prípade, ak si chce uplatniť práva vyplývajúce jej zo zákona o ochrane osobných údajov alebo Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov sú nasledovné:

 

 

Poštová adresa:

Blue Screen s.r.o.

Hviezdoslavova 7

Košice  – Staré Mesto 040 34

 

Email: gdpr@bluescreen.sk

Tel.:     +421 52 202 8909

Osobne na adrese prevádzky poskytovateľa: Hviezdoslavova 7, 040 01  Košice

V pracovných dňoch  od 8:00      do 16:00

 

 

14.5 Poskytovateľ spracúva nasledovné osobné údaje dotknutej osoby:

 

– identifikačné údaje (meno a priezvisko, akademický titul,  užívateľské meno a heslo, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, cestovného pasu alebo iného dokladu totožnosti, číslo bankového účtu, kód banky )

– kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska,)

údaje o nastaveniach (údaje v účte používateľa),

 

14.6 Poskytovateľ spracúva osobné údaje na základe nasledovných právnych základov   a nasledovné účely:

 

 1. a) spracúvanie nevyhnutné za účelom uzavretia Zmluvy a plnenia Zmluvy uzatvorenej podľa týchto VOP, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Keďže ide o zmluvnú požiadavku na spracúvanie osobných údajov, je dotknutá osoba povinná poskytnúť poskytovateľovi tieto osobné údaje, ktorých poskytnutie je podmienkou, aby poskytovateľ bol schopný poskytnúť dotknutej osobe službu riadne a včas. (spracúvanie identifikačných a kontaktných údajov, údajov o nastaveniach) Poskytovateľ spracúva tieto osobné údaje po dobu trvania Zmluvy.

 

 1. b) spracúvanie na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (spracúvanie identifikačných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a kontaktných údajov v rozsahu e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska používateľa) z dôvodu zasielania marketingových informácií formou e-mailových správ poskytovateľa, formou sms alebo hovoru na tel. číslo používateľa alebo poštou na poštovú adresu dotknutej osoby. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je možnosť poskytovateľa informovať používateľa o ponuke služieb, prípadne možnostiach zľavy a poskytnúť iné súvisiace informácie týkajúce sa poskytovaných služieb. Spracúvanie týchto osobných údajov vykonáva poskytovateľ výučne na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním týchto osobných údajov. Dotknutá osoba nie je povinná súhlas so spracúvaním osobných údajov udeliť. Súhlas so spracúvaním osobných údajov musí byť vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný, udelený vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadrí súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podpísaním písomného súhlasu alebo zakliknutím ikony „súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely“. Dotknutá osoba udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov na uvedený účel na dobu 10 rokov odo dňa ich poskytnutia.  Dotknutá osoba môže tento súhlas kedykoľvek odvolať a to kliknutím na link, ktorý je súčasťou každého informačného e-mailu na adresu , alebo zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu poskytovateľa gdpr@bluescreen.sk alebo poštou na adresu sídla poskytovateľa Blue Screen s.r.o., sídlo Hviezdoslavova 7, Košice Staré mesto, 040 34 Košice. Poskytovateľ spracúva tieto osobné údaje po dobu platnosti súhlasu dotknutej osoby, resp. do okamihu odvolania súhlasu dotknutej osoby. Po uplynutí doby platnosti súhlasu alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľ zabezpečí bezodkladné blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

 

 1. c) spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti poskytovateľa – spracúvanie identifikačných a kontaktných údajov z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich zákonov: Občiansky zákonník, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ spracúva tieto osobné údaje po dobu určenú všeobecne záväzným právnym predpisom (napr. po dobu plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov),

14.7 Poskytovateľ, ako prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nepoveril na spracovanie osobných údajov zástupcu, nemá určenú zodpovednú osobu na spracovanie osobných údajov a osobné údaje neposkytuje žiadnemu príjemcovi. Poskytovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

14.8 Používateľ pri spracúvaní jeho osobných údajov disponuje nasledovnými právami:

 1. právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa používateľa

Dotknutá osoba má právo dodávateľa požiadať o potvrdenie, či sú jej osobné údaje skutočne spracúvané, a ak sú, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedeným v § 21 zákona o ochrane osobných údajov. Dodávateľ v takom prípade poskytne dotknutej osobe kópiu spracúvaných údajov.

 

 1. právo na opravu osobných údajov používateľa

Dotknutá osoba má právo, aby dodávateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré o nej spracúva. Má tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

 

 1. právo na vymazanie osobných údajov používateľa

Dotknutá osoba má právo, aby poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal jej osobné údaje, ak je na to niektorý z dôvodov stanovených právnym predpisom. Predovšetkým ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel na ktorý sa získali, alebo sa inak spracovali alebo ak dotknutá osoba odvolá udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov. V určitých prípadoch však poskytovateľ nie je povinný ani oprávnený žiadosti vyhovieť, najmä keď by spracúvanie osobných údajov bolo nevyhnuté na splnenie právnej povinnosti poskytovateľa.

 

 1. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov používateľa

Dotknutá osoba má právo, aby poskytovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak je uvedený niektorý z dôvodov podľa § 24 zákona o ochrane osobných údajov (napr. z dôvodu nepresnosti osobných údajov, či nezákonnosti ich  spracúvania)

 

 1. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a odvolať súhlas so spracúvaním

Dotknutá osoba má právo odvolať súhlas udelený na spracúvanie osobných údajov (najmä podľa bodu 14.6 písm. b) týchto VOP.

Dotknutá osoba má právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ak sú spracúvané osobné údaje dotknutej osoby na účely oprávnených záujmov poskytovateľa . Poskytovateľ je v takom prípade povinný preukázať oprávnené záujmy na takéto spracúvanie osobných údajov, inak spracovanie osobných údajov ukončí.

 

 1. právo na prenosnosť osobných údajov používateľa

Ak dotknutá osoba poskytla poskytovateľovi svoje osobné údaje, spracúvanie takých osobných údajov je založené na jej súhlase alebo je realizované na účel splnenia Zmluvy a vykonáva sa automatizovane, má dotknutá osoba právo tieto osobné údaje získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a odovzdať ich inému prevádzkovateľovi. Dotknutá osoba môže  poskytovateľa požiadať, aby tieto jej osobné údaje odovzdal priamo inému prevádzkovateľovi.

 

 1. právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvaním jej osobných údajov poskytovateľom dochádza k porušeniu príslušných právnych predpisov, predovšetkým zákona o ochrane osobných údajov a Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, môže podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva v listinnej, elektronickej podobe alebo osobne na kontaktné údaje vedené v bode 4.4 týchto VOP. Poskytovateľ je oprávnený žiadať dotknutú osobu, ktorá si uplatnila svoje práva o dodatočné informácie na potvrdenie jej totožnosti. Ak poskytovateľ nemôže zistiť totožnosť dotknutej osoby, ktorá žiadosť podala, nemôže jej žiadosti vyhovie.

 

Poskytovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o dva mesiace, a to aj opakovane, o čom poskytovateľ dotknutú osobu vyrozumie. Ak nie je možné žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, poskytovateľ o tejto skutočnosti a jej dôvodoch informuje dotknutú osobu a poučí ju o jej ďalších právach (právo na podanie sťažnosti a právo na súdnu ochranu).

 

Poskytovateľ umožňuje dotknutej osobe uplatňovať svoje práva bezplatne. Ak by podaná žiadosť bola zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, predovšetkým preto, že sa opakuje, môže poskytovateľ žiadať primeraný poplatok alebo môže odmietnuť konať na základe žiadosti.

 

14.9 V prípade, že používateľ poskytne poskytovateľovi osobné údaje tretích osôb, používateľ prehlasuje,  že od týchto osôb má súhlas s odovzdaním ich osobných údajov poskytovateľovi. Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré prípadným spracúvaním osobných údajov týchto tretích osôb vzniknú týmto osobám.

14.10 Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na údaje ukladané na virtuálnom serveri poskytovateľa používateľom, keďže poskytovateľ nemá prístup k obsahu týchto údajov.

 

 1. Oznamovanie informácií a doručovanie písomností

15.1 Ak nie je v týchto VOP ustanovené inak, poskytovateľ je oprávnený na informovanie, oznámenie alebo oboznámenie používateľa a na doručovanie písomností použiť niektorý z nasledujúcich spôsobov podľa vlastného uváženia: sprístupní príslušnú informáciu vo svojej prevádzke, prostredníctvom elektronickej pošty, písomne, telefonicky, osobne, prostredníctvom kuriérskej služby, správy SMS, MMS alebo prostredníctvom internetovej stránky https://www.bluescreen.sk/

15.2 Za osobné doručenie sa považuje osobné prevzatie písomnosti zmluvou stranou, resp. osobou poverenou zmluvnou stranou na preberanie písomností.

15.3 Ak pri doručovaní písomností poštou adresát odmietne písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom odmietnutia jej prevzatia. Ak adresát písomnosti nie je v mieste jej doručenia zastihnutý, považuje sa písomnosť za doručenú tretím dňom od jej uloženia na pošte, aj keď sa adresát ojej uložení nedozvie.

15.4 Ak pri doručovaní písomnosti kuriérskou službou adresát odmietne písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom odmietnutia jej prevzatia. Ak adresát písomnosti nie je v mieste jej doručenia zastihnutý, považuje sa písomnosť za doručenú tretím dňom od jej odovzdania kuriérovi.

15.5 Písomnosti doručované prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich odoslaní, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.

15.6 Písomnosti doručované prostredníctvom správ SMS, MMS sa považujú za doručené dňom odoslania správy SMS, MMS.

15.7 V prípade poskytovania informácií alebo doručovania písomností telefonicky, zverejnením na internetovej stránke https://www.bluescreen.sk/ alebo v prevádzke poskytovateľa sa písomnosti považujú za doručené dňom poskytnutia informácie telefónom, resp. zverejnením v prevádzke poskytovateľa alebo na internetovej stránke https://www.bluescreen.sk/

15.8 Za písomnosti riadne doručené používateľovi resp. splnomocnenej osobe sa považujú aj písomnosti doručené náhradnému prijímateľovi v zmysle Poštových podmienok Slovenskej pošty, a.s.

15.9 Písomnosti týkajúce sa vzniku alebo zániku Zmluvy sa doručujú osobne alebo poštou ako doporučená zásielka.

15.10 Až do okamihu oznámenia o zmene kontaktnej adresy používateľom sa za adresu určenú na doručovanie považuje posledná známa kontaktná adresa.

15.11 V prípade, že používateľ splnomocní pre doručovanie tretiu osobu, nastávajú účinky doručenia účastníkovi okamihom ich doručenia na určenú adresu splnomocnenej osobe. Každá zmena v súvislosti s odvolaním alebo zmenou plnej moci splnomocnenej osoby sa stáva voči poskytovateľovi účinnou ku dňu, kedy bolo poskytovateľovi doručené oznámenie o takomto odvolaní alebo o zmene.

 

 1. Riešenie sporov

16.1 Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi poskytovateľom a používateľom v súvislosti s uzatvorením Zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

16.2 Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

16.3 V prípade vzniku sporu medzi poskytovateľom a používateľom, ktorý je spotrebiteľ, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ (dodávateľ) porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu, sťažnosť alebo iný podnet, je možné zaslať e-mailom na adresu:…………………….. alebo poštou na adresu sídla poskytovateľa Blue Screen s.r.o., sídlo Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice. Pokiaľ poskytovateľ na žiadosť, sťažnosť alebo iný podnet odpovedal používateľovi, ktorý je spotrebiteľ zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.

16.4 Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov v znení neskorších predpisov.

16.5 Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR, medzi ktoré patrí napríklad aj Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

16.6 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, prevádzkovanou Európskou úniou. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke http://ec.europa.eu/consumer/odr. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.

16.7 Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ.

 

 1. Spoločné a záverečné ustanovenia

17.1 Zmluvný vzťah sa v celom rozsahu spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že používateľom je cudzinec.

17.2 VOP platia po celý čas platnosti a účinnosti zmluvného vzťahu aj po jeho skončení až do úplného vyrovnania všetkých nárokov z neho vyplývajúcich.

17.3 Zmluva a všetky jej súčasti a právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú výslovne upravené Zmluvou, cenníkom alebo inými súvisiacimi zmluvnými dokumentmi sa riadia  zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a inými súvisiacimi platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dodávateľ neprijal kódex správania.

17.4 V prípade vzájomného rozporu medzi Zmluvou, cenníkom alebo inými zmluvnými dokumentmi, má prednosť znenie nasledovného poradia: Zmluva, cenník, VOP. Ak sú v zmluve dohodnuté individuálne podmienky odlišné od podmienok obsiahnutých v týchto VOP, platia zmluvné individuálne podmienky.

17.5 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné spory vzniknuté na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy  budú zmluvné strany prednostne riešiť mimosúdnou cestou, a to rokovaniami alebo vzájomnou dohodou. V prípade sporu a neúspešnosti postupu podľa predchádzajúcej vety, bude spor  predložený na rozhodnutie súdu príslušného podľa Civilného sporového poriadku.

17.6 Používateľ svojím podpisom na zmluve a iných zmluvných dokumentoch potvrdzuje, že všetky ustanovenia Zmluvy a iných zmluvných dokumentov (najmä týchto VOP, cenníka/cenníkov)  sú mu jasné a zrozumiteľné, v celom rozsahu im porozumel, a na znak súhlasu ich slobodne vážne a dobrovoľne podpísal. Zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený so spôsobom užívania služieb, úhradou platieb, reklamačným poriadkom, a všetkými podmienkami poskytovania služieb poskytovateľa.

17.7 Tieto VOP nadobúdaj platnosť dňa 01.01.2020 a účinnosť dňa 01.01.2020